Doprava od 39.90 € hodnoty nákupu zdarma

O produktoch

Naše výrobky pod označením Mr. Bacteria (bio-enzymatické čističe) zaručujú funkčnosť a sú ideálne aj pre ochranu celého odpadového systému a lapačov, udržujú prietoky v kondícii a dobrom stave, pretože nenarúšajú štruktúru materiálov použitých pri výrobe, ako to robia rôzne chemikálie (sírany, chlór...). Čo je ďalšia výhoda v tom, že predlžujú životnosť celého odpadového systému, filtrov v čističkách, nádob a ostatných systémových vybavení. Výrobou bakteriálnych prípravkov sa zaoberáme už cez 12 rokov a vieme, že pri výrobe kvalitných a naozaj veľmi účinných bakteriálnych zmesí je veľmi dôležitá bakteriálna sila prípravku (alebo počet baktérií, ktorý daný výrobok obsahuje). Čím vyšší obsah baktérií prípravok obsahuje, tým stúpa i jeho bakteriálna sila. Z toho dôvodu uvádzame u každého nášho prípravku počet baktérií ! Deklarujeme tým, že naše prípravky obsahujú veľké množstvo baktérií, ktoré pomáhajú veľmi účinne zlikvidovať zápach aj organický odpad!

Bakteriálne prípravky sú z mikrobiologického hľadiska nezávadné a obsahujú v 1 gramu cca:
12,4 . 109 kultivovateľných baktérií
9,6 . 109 mesofilních baktérií
9,8 . 109 sporulujúcich baktérií

Neobsahujú koliformné baktérie, fekálne koliformné baktérie, enterokoky, plesne a kvasinky! 72% baktérií má schopnosť rastu pri anaeróbnych podmienkach (bez kyslíka). Bakteriálne enzymatické prípravky sú zmesou vybraných prírodných bakteriálnych kultúr, enzýmov a živín, ktoré posilňujú a zrýchľujú prírode vlastné biodegradačné procesy. V prirodzenom životnom prostredí majú ako baktérie, tak i enzýmy (sú to nežijúce katalyzátory, ktoré rozkladajú makromolekuly) významnú úlohu v procese štiepenia a rozkladu organických látok.

Baktérie produkujú enzýmy, ktoré sú nepostrádateľné pre metabolizáciu zdroja živín (v našom prípade organického odpadu) v energiu nevyhnutnú pre ďalší rast živého organizmu. Enzýmy sú nástrojom tej fázy metabolizmu, pri ktorej sú komplexné zlúčeniny štiepené na jednoduchšie. Toto štiepenie urýchľuje proces premeny zdroja živín na dostupné a pre baktérie ľahko stráviteľné dávky. V relatívne krátkej dobe, po zavedení špeciálne vybraných baktérií do vodného prostredia obsahujúceho organický odpad, začnú spóry baktérií prechádzať z dormantného (útlmového) stavu do aktívnej činnosti, pričom produkujú špecifické enzýmy a rozkladajú, alebo stravujú prítomný organický odpad. Aplikované mikroorganizmy sú schopné exponenciálneho rastu (ich počet sa zdvojnásobuje približne každých tridsať minút). Vedľajšími produktmi tejto bakteriálne enzýmovej aktivity sú H2O a CO2.

BAKTÉRIE

Baktérie sú najrozšírenejšou skupinou organizmov na svete. Je možné ich nájsť v pôde, vode, vzduchu, na povrchu i vo vnútri mnohobunkových organizmov. Niektoré druhy sú podľa výskumov schopné prežiť aj vo vesmíre, alebo vo vákuu a o teplote -270 stupňov Celzia. Tzv. sporulujúce baktérie vytvárajú vo svojom životnom cykle spory, čo sú odolné kľudové útvary. Niektoré baktérie (klostrídie, bacily) sú schopné vytvárať tzv. Endospory, čo sú obzvlášť odolné spory vytvárané vo vnútri bunky. V endosporách prežívajú baktérie nehostinné podmienky a neskôr, za priaznivejších okolností, sú schopné vyklíčiť späť vo vegetatívne bunky. Baktérie produkujú enzýmy.

ENZÝMY

Enzýmy sú bielkoviny, či už jednoduché či zložené, ktoré pôsobia ako katalyzátory chemických reakcií a zároveň určujú charakter a rýchlosť týchto reakcií. Súhrn všetkých enzýmových reakcií, pri ktorých dochádza k premene látok a energií v bunkách a živých organizmoch sa nazýva metabolizmus. Jednou z veľmi dôležitých funkcií enzýmov, na ktoré priamo závisí život a rast organizmov, je schopnosť rôznych enzýmov štiepiť a rozkladať rôzne zložité molekuly na menšie reťazce, ktoré sú organizmy schopné stráviť a ktoré sa tak stávajú zdrojom energie pre ich ďalší rast.

Bakteriálne-enzymatické ZMESI

Pojmom bakteriálna-enzymatická zmes sa rozumie koncentrát spor a endospor špeciálne selektovaných a cielene vyšľachtených kmeňov pôvodných pôdnych baktérií, ktoré vykazujú určité požadované vlastnosti ako je napr. Schopnosť prežiť a množiť sa v prostredí s určitým pH, schopnosť zvýšenej produkcie určitého požadovaného enzýmu, atp. Zmesi používané našou spoločnosťou EXPORT TEAM s.r.o. sa vyznačujú značnou koncentráciou mikroorganizmov. V niektorých koncentrátoch je až 5 x 10 KTJ / gram zmesi (KTJ - kolónie tvoriace jednotka). Jednotlivé zmesi, príp. ich kombinácie, tvorí základ pre formuláciu konečných komerčne používaných prípravkov, ktoré sú svojím zložením zamerané na praktické riešenie určitých konkrétnych problémov ako je napr. odbúravanie tukov v určitom prostredí, homogenizácia hnojovice, znižovanie úrovne amoniaku a zápachu všeobecne, čistenie odpadových vôd, rozklad exkrementov, spriechodňovaní upchatého potrubia atď.
Po zavedení zmesi do vodného prostredia obsahujúceho organický odpad, začnú spory v krátkej dobe ožívať, produkovať špecifické enzýmy a stravovať prítomný organický odpad. Aplikované mikroorganizmy sa množia exponenciálne (zdvojnásobujú sa v počte každých 20 - 30 minút). Vedľajšími produktmi tejto bakteriálne enzýmovej aktivity sú H2O a CO2.

Je nutné zdôrazniť, že všetky kmene baktérií používané v našich bakteriálne-enzymatických zmesiach sú kmene nepatogénne a že sa vždy jedná iba a výhradne o kmene v prírode sa voľne vyskytujúcich pôdnych baktérií, ktoré boli vybrané pre určitú konkrétnu schopnosť. Tieto kmene nie sú v žiadnom prípade geneticky akokoľvek menené či upravované.